Utfordringsdokument "Offentlege arbeidsplassar i indre Sogn", 15. mars 2024

Sluttrapport frå desentralisert sjukepleiarutdanning, 1.2.2024

Regionalt reiseliv - forprosjekt, 25.10.2022 og prosjektplan masterplan fase 3, 12.9.2022 og vedlegg ressursbehov

Grøn næringsutvikling - forprosjekt, 24.10.2022

Teknologi og digitalisering - forprosjekt, 24.10.2022

Etableraropplæring Spire, 27.4.2022

Rapport Grøn region Indre Vestland, 17.1.2021

Regional analyse for Sogn 2020 (digital), Telemarksforsking 

Klimatilpassingsteknologi - potensiale for næringsutvikling og nasjonal møtearena i Sogn, Vestlandsforsking 3.6.2019

Samarbeid om kommunepsykologteneste, Ulvestad 29.1.2019

Hardanger og Sogn møter det nye fylket - Utfordringsdokument, Vidsyn rådgjeving AS, 15.12.2018

Å bygge bedre bruer mellom øyene vi sitter på... Rapport frå evaluering av System for styrka læring, NTNU 4.4.2018

Entreprenøriell verktøykasse - sluttrapport 23.3.2018

Vurdering risiko- og sårbarheitsanalyse innan akuttmedisin, 5.2.2018

Frå spesialundervisning til tilpassa opplæring, 6.11.2017

Studietur Süd-Tirol 2017

Rapport om lærande organisasjon og arena for kompetanseheving for tilsette og studentar, Høgskulen på Vestlandet, 8.2.2017

Regional analyse for Sogn, Telemarksforsking, 6.12.2016

Barnehagar som profesjonelle praksisfellesskap? Ein studie av lærande barnehagar i indre Sogn, Høgskulen i Sogn og Fjordane, 21.10.2016

Bustadstrategi for Sogn, Norconsult, 26.8.2016

Utgreiing om endringar i rutetilbodet for Sognebåten, Synnøve Aabrekk Reiselivsrådgjeving, 1.9.2016

Kommunestruktur - endeleg rapport, Telemarksforsking, 15.10.2015

Kommunestruktur - faktautgreiing (delrapport), Telemarksforsking, 1.6.2015

Hangar for nattparkering - forprosjektrapport, Avinor, juni 2015

PPT i Sogn - underlag til organisasjonsvurdering, Deloitte AS, 2015

Bustadmarknaden i Sogn, ideas2evidence, 2014

Produkt- og marknadsanalyse for heilårs reiseliv, Segel AS, 2014

PPT-organisering - forprosjektrapport, 2014

Nye båtruter Aurland-Sogndal og Vik-Sogndal, Transportøkonomisk Institutt, 2013

Regional analyse Sogn, Telemarksforsking 2012

Utgreiing av flyplassveg - alternative løysingar for ny veg, Norconsult 2012

"Sammen så veie vi flere tonn" - evaluering av prosjektet "Sats på skulen - snu Sogn", NTNU

Reiselivsorganisering i Sogn, forprosjektrapport, Segel 2012

Forlenging av rullebane Sogndal lufthamn Haukåsen, Norconsult 2011

Regionalt friluftsråd, forprosjektrapport, 2011

 

Andre rapportar