Sognarådet er ein felles arena med fokus på å sikra og vidareutvikla rammevilkåra for busetnad og næringsliv i regionen. 

Representantskapet i Sognarådet:
Sognatinget består av dei seks formannskapa og er representantskapet i Sognarådet. Representantskapet er det øverste organet og har vanlegvis to møte i året. 

Arbeidsutvalet i Sognarådet:
Arbeidsutvalet er samansett av ordførarane og har vanlegvis 6 møte i året: 
Roy Egil Stadheim, ordførar Vik kommune (leiar)
Kjell Bøe Bjørgum, ordførar Aurland kommune (nestleiar)
Andreas Wollnick Wiese, ordførar Luster kommune 
Audun Mo, ordførar Lærdal kommune
Stig Ove Ølmheim, ordførar Sogndal kommune
Christian Sønstlien, ordførar Årdal kommune

Leiar i Sognarådet er ordførar Roy Egil Stadheim, Vik kommune. 

Arbeidsgrupper:
Rådet har ei samferdslegruppe og ei forhandlingsnemnd for Lærdalstunnelen.