Høyringsinnspel til Nasjonal transportplan 2025-2036, 5. april 2024 / som pdf

Nasjonalt senter for yrkesfag i Førde, 23. februar 2024

Uttale til Helse Førde mot kutt i psykiatritenesta, 19. januar 2024

NRK sine ettermiddagssendingar, 15.januar 2024

Innspel til flyruter frå 1.4.2024, 12. januar 2024

Høyringssvar på Straumprisutvalet sin rapport "Balansekunst", 15. desember 2023

Innspel til stortingsmelding om flaum og skred, 3. november 2023

Framlegg til innretning av nullutslepp i verdsarvfjordane frå 2026, 31. august 2023

NOU 2023:10 Leve og oppleve - Reisemål for en bærekraftig fremtid, 16. juni 2023  / som pdf

Innspel frå Kompetanseforum Sogn til dimensjonering av utdanningstilbodet 2024/2025, 24. mai 2023

NOU 2023:4 Tid for handling. Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste, 2. mai 2023

Oppgradering av Lærdalstunnelen 27.4.2023

Regional transportplan handlingsprogrammet investeringar, 27.4.2023

Nasjonal transportplan - innspel til fylkeskommunen og Samferdselsdepartementet 27.4.2023

NOU 2023:3 Mer av alt - raskere. Energikommisjonen sin rapport, 25.4.2023

Nullutslepp for fartøy i verdsarvfjordane, 25.4.2023

Regional plan for fornybar energi, 16.2.2023

Vestland fylkeskommune sitt arbeid med framtiditg arkivorganisering, 15.2.2023

Ukrainas situasjon sett frå Sogn, 13.2.2023

Oppgradering av Lærdalstunnelen, 12.12.2022

Ny skredfaktormodell - innspel frå Sogn regionråd, 4.11.2022

Uttale til statsbudsjettet om endring i rammene til husbanken, 1.11.2022 

Inntektssystemutvalet sitt framlegg til fordeling av kraftinntekter, 29.9.2022

Berekraftig verdiskaping - innspel til årsplan 2022 frå Samarbeidsarena Sogn til Kompetanseforum Vestland, 1.6.2022

Uttale til Opptaksutvalet, 31. mai 2022

Kompetanseforum Vestland - innspel til dimensjonering av utdanningstilbodet, 13. mai 2022

Planprogram regional plan for fornybar energi 2022-2035 - til Vestland fylkeskommune, 28.4.2022

Regional transportplan for Vestland 2022-2033 - fråsegn til investeringsprogrammet, 29. mars 2022

Grenseregulering av namsmannsdistrikt i Vest politidistrikt - sentralisering av namsmynde - til Vest politidistrikt, 18.2.2022

Utbetring av tunnelar - manglande strossing - uttale til Vestland fylkeskommune, 7.2.2022 

Årleg ruteendringsprosess 2022 - innspel til Vestland fylkeskommune v/ Skyss, 31.1.2022

Uttale om straumprisane til Olje- og energidepartementet, 28.1.2022

Skredsikringsmidlar - innspel til Vestland fylkeskommune, 13.12.2021

Kompetanseforum Vestland - innspel til handlingsprogrammet 2022 Berekraftig verdiskaping, 1. oktober 2021 

Innspel til regional transport for Vestland 2022-2033, 10.9.2021

Førstelinje utlendingsforvaltning - til Vest politidistrikt, 29.6.2021

Statlege arbeidsplassar - uttale som oppfølging i møtet 18. juni 2021

Regjeringa si endring av vaksinestrategi - til Statsforvaltaren i Vestland, 28. mai 2021

Innspel til dimensjonering av utdanningstilbodet 2022-2023 frå Hardanger-Voss og Sogn, 7. mai 2021

Nasjonal transportplan 2022-2033 - innspel til Stortinget og transport- og kommunikasjonskomiteen, 26.4.2021

Regional transportplan 2022-2033 - innspel til handlingsplanen, 26. april 2021

Opplæringstilbodet for skuleåret 2021/22, 14. april 2021

Berekraftig utvikling - Regional plan for innovasjon og næringsutvikling, 26. mars 2021

Regional transportplan for Vestland - innspel 26. februar 2021

Statnett si konseptvalutgreiing for behovsvurdering og ekstern kvalitetssikring for Bergen og omland, 31. januar 2021

Regionalplan for tverrfagleg spesialisert behandling 2021-2025, 26. januar 2021 

Forslag til lovheimel som opnar for å oppheva kommunale bustadstiftingar, 2. oktober 2020

Tiltak for næringslivet under koronakrisa, 21. august 2020

Regional plan for næringsutvikling og innovasjon Vestland, 20. august 2020

Regional transportplan for Vestland 2022-2033, 10. juli 2020

Utviklingsplan for Vestland 2020-2024, 28. juni 2020

Samarbeidsavtale mellom regionråda og Vestland fylkeskommune, 7. mai 2020

Innspel til Nasjonal transportplan 2022-2033 - til Vestland fylkeskommune 3.4.2020

Framtida til Tronvik psykiatriske behandlingsheim - til Helse Vest og Helse Førde, 3.3.2020

 


Tidlegare fråsegner