Attraktivitet blir skapt av at ein stad betrar noko eller skaper noko nytt. Kva som verkar, vil variera frå stad til stad. Utfordringa blir å finne kva som skal til for vår region. Forhold som er kjende er at arbeid er viktigaste årsak til at folk kjem ein stad. Men god bustadpolitikk, tilrettelegging forulike typar møteplassar og fritidsliv har også stor betydning.

Omdømmebygging av Sogn er eit langsiktig arbeid for å styrkja regionen som bu- og arbeidsregion.