Samferdslegruppe er samansett av tre ordførarar: Andreas Wollnick Wiese (Luster), Audun Mo (Lærdal) og Roy Egil Stadheim (Vik).

Andreas Wollnick Wiese er leiar av samferdslegruppa. Dagleg leiar i Sognarådet er sekretær for gruppa.

Arbeidsgruppa har ikkje vedtaksmynde, men kan gje tilråding til arbeidsutvalet innan sine saksområde. Mandatet til arbeidsgruppa er å:

  • ta initiativ til tiltak og prosjekt som stør opp om og utviklar tenesta i regionen
  • førebu saker og gje tilråding til regionrådet
  • påverka avgjerdstakarar i retning av avgjerder for å betra tilbodet i regionen
  • gje fråsegn

Alle saker skal vera forankra og vedtekne i arbeidsutvalet før iverksetjing. Sjå retningslinjene.